+37052852349

Bendrasis telefonas

Apie mus

Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga (toliau – TRPGĮ) įsteigta 2003 m. balandžio 29 d. Įstaigos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžetinių įstaigų, Vietos savivaldos ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai bei TRPGĮ nuostatai, patvirtinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. S1-128.

Įstaigos buveinė Kęstučio g. 10, Trakai, Lietuvos Respublika.

Įstaiga yra savarankiškas juridinis asmuo (kodas 181686519), turintis spaudą su įstaigos pavadinimu, sąskaitą banke, blankus. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. Įstaigos veiklos laikotarpis neterminuotas.

Įstaigos veikla pagal ekonominės veiklos klasifikatorių – priešgaisrinių tarnybų veikla, narų veikla, kita veikla. 

 

Pagrindiniai Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos veiklos tikslai:

Gaisrinės saugos srityje

Gesinti kilusius gaisrus ir atlikti gelbėjimo darbus incidentų vietose, vykdyti gaisrų prevencines programas, stiprinti gaisrų prevencijos svarbą gyvenamajame sektoriuje, skleisti gaisrinės saugos žinias, ugdyti gyventojų saugios gyvensenos įpročius, propaguoti gaisrinės saugos kultūrą, suteikti gyventojams konsultacijas ir praktinius patarimus saugios aplinkos ir saugaus būsto klausimais ir puoselėti visuomeniškumą, žmogiškąsias vertybes gaisrinės saugos kultūroje.

Vandens saugos srityje

Gelbėti skęstančiuosius vandens telkiniuose Trakų mieste, vykdyti skendimų prevencines programas, stiprinti skendimų prevencijos svarbą gyventojų tarpe, skleisti saugaus elgesio vandenyje, prie vandens ir ant vandens telkinių ledo žinias, propaguoti saugaus elgesio kultūrą, ugdyti gyventojų saugios gyvensenos įpročius, suteikti gyventojams konsultacijas ir praktinius patarimus saugios aplinkos vandenyje, prie vandens ir ant vandens telkinių ledo klausimais ir puoselėti visuomeniškumą.

Mažinant gaisrų skaičius gyvenamajame sektoriuje, nekontroliuojamus žolės deginimus laukuose, miškuose, durpynuose bei išsiaiškinti kaltus dėl šių gaisrų asmenis, TRPGĮ ugniagesių komandų darbuotojų susirinkimuose aptariamos gaisrų atvirose teritorijose problemos, jų sprendimo būdai, organizuojami susitikimai su gyventojais, ugdymo įstaigų mokytojais ir mokiniais, kurių metu dėstomos neatsargaus elgimosi su ugnimi pasekmės bei teisinė atsakomybė. Reikalui esant į pagalbą pasitelkiami žiniasklaidos atstovai.

Įstaigoje patvirtintos ir efektyviai veikia įstaigos veiklą reglamentuojantys vidiniai reglamentai. Yra nustatyti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti: Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, automobilių ir katerių kuro suvartojimo normos, lėšų limitas ryšių paslaugoms, paskirti darbuotojai, atsakingi už pirminių apskaitos dokumentų pildymą ir materialinių vertybių nurašymą, už darbo laiko žiniaraščių pildymą, paskirtas atsakingas darbuotojas už archyvo tvarkymą, statinių techninę priežiūrą.              Taip pat įstaigoje patvirtinta Apskaitos politika bei Apskaitos vadovas, Darbo apmokėjimo sistemos aprašas, Darbuotojų etikos kodeksas, Asmens duomenų tvarkymo taisyklės. 2020 m. gruodį patvirtintos Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos vidaus kontrolės politika, kurios nuostatos pradėtos įgyvendinti.

Pagrindinis strateginis TRPGĮ tikslas – gesinti gaisrus ir atlikti gelbėjimo (atliekant pirminius gesinimo ir gelbėjimo veiksmus) darbus Trakų rajono savivaldybės administracinėje teritorijoje ir esant poreikiui talkinti tai daryti su Trakų rajono administracine teritorija besiribojančiose savivaldybėse. Vykdyti žmonių gyvybės apsaugą Trakų mieste, Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintose poilsio prie vandens vietose (paplūdimiuose).

Įstaigos struktūrą sudaro TRPGĮ administracija ir TRPGĮ struktūriniai padaliniai (60 etatų): ugniagesių komandos Aukštadvaryje, Onuškyje, Rūdiškėse, Paluknyje, Tiltuose bei plaukikai gelbėtojai besidislokuojantys Trakuose. Kiekvienoje ugniagesių komandoje dirba po 9 darbuotojus (po 1 skyrininką ir po 8 ugniagesius gelbėtojus) – 45 darbuotojai, įstaigoje patvirtinti 47 etatai priešgaisrinei funkcijai vykdyti. Be 5 ugniagesių gelbėtojų komandų, kurios išlaikomos iš deleguotų lėšų, įstaigoje veikia Trakų padalinys, kuris vykdo skęstančiųjų gelbėjimo vandenyje ir ant vandens telkinių ledo funkcijas. Budi 8 plaukikai gelbėtojai. Maudymosi Lietuvoje sezono metu (kiekvienų metų nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.) kasmet įdarbinami sezoniniai plaukikai gelbėtojai, kad atliktų poilsiautojų apsaugą paplūdimyje prie Akmenos ežero, Trakuose. Tam numatyti dar 2 plaukikų gelbėtojų etatai. Plaukikų gelbėtojų grupė išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų, šioms funkcijoms vykdyti patvirtinta 10 etatų. 

Steigėjas

Trakų rajono savivaldybė

+37052852349

Susisiekite su mumis

[email protected]

Parašykite mums

Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga

2021 © visos teisės saugomos | Svetainės žemėlapis.