+37052852349

Bendrasis telefonas

Skelbimai

Skelbimai dėl atrankų laisvoms pareigoms užimti

Skelbimas 2024-02-01 dėl atrankos

Trakų rajono priešgaisrinėje gelbėjimo įstaigoje (toliau – Įstaiga) vyks atranka į laisvas ugniagesio gelbėtojo pareigas. Kandidatas įstaigai turi pateikti sekančius dokumentų originalus:

 1. Įstaigoje nustatytos formos prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Galiojantį ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos pažymėjimą, leidžiantį dirbti ugniagesiu gelbėtoju savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje.
 3. Pateikti „C“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir galiojančią medicinos įstaigos vairuotojo sveikatos patikrinimo pažymą, leidžiančią vairuoti „C“ kategorijos transporto priemones (medicininė pažyma profesionalams vairuotojams).
 4. Sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus iš gydymo įstaigos, kurie leistų vykdyti ugniagesio gelbėtojo pareigas savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje. Siuntimą medicininiam patikrinimui išrašo įstaigos administracija įstaigos administracijos darbo laiku adresu Kęstučio g. 10, Trakai, Trakų r. sav.
 5. Pateikti galiojantį pirmos pagalbos kursų baigimo pažymėjimą.
 6. Pateikti ne žemesnio kaip vidurinio išsilavinimo baigimo pažymėjimą. Taip pat kandidatas prieš atranką turi pateikti dokumentus, kad buvo atestuotas dėl fizinio parengtumo atitikties fizinio parengtumo reikalavimams, taikomiems ugniagesio gelbėtojo pareigoms. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu +370 528 52349 ar įstaigos administracijos darbo laiku adresu Kęstučio g. 10, Trakai, Trakų r. sav.  Kandidatuojančių asmenų dokumentai įstaigai turi būti pateikti iki 2024 m. vasario 8 d. įstaigos administracijos darbo laiku adresu Kęstučio g. 10, Trakai, Trakų r. sav. Atrankos komisijos darbo data ir laikas: 2024m. vasario 9 d. 9:00val.  Atrankos komisijos darbo vieta: Kęstučio g. 10, Trakai, Trakų r. sav.

 

Pastaba: Kandidatams, atvykusiems į atranką, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Ugniagesio gelbėtojo etato pareigybės aprašymą ir šiai pareigybei taikomus specialiuosius reikalavimus žiūrėti žemiau:PATVIRTINTA

Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos

Direktoriaus

2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-17

 

TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GEBĖJIMO ĮSTAIGOS

UGNIAGESIO GELBĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos (toliau – Įstaiga) ugniagesys gelbėtojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Vykdyti įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų likvidavimo darbus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

   4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialioje – viešojo saugumo – veiklos srityje.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos pažymėjimą;

5.3. turėti „C“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą, įgyti kitus pažymėjimus ir (ar) leidimus, suteikiančius teisę vairuoti transporto priemones su specialiais garso ir šviesos signalais, teisės aktų nustatyta tvarka;

5.4. turėti (įgyti) leidimą vairuoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemones;

5.5. mokėti plaukti;

5.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vidaus reikalų ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmus įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų  likvidavimo metu bei ugniagesio gelbėtojo darbą ir jo teises bei pareigas;

5.7. žinoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių ir įrangos eksploatavimo reikalavimus, jų technines charakteristikas bei mokėti su jomis dirbti, turėti kitų darbų, tiesiogiai susijusių su pareigų atlikimu pažymėjimus (sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas ir kt.) ir leidimus;

5.8. žinoti komandos operacijų rajoną, gatves, jame esančius vandens šaltinius, pavojingus objektus, bevandenes teritorijas;

5.9. gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos bei kitomis asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis;

5.10. būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų vykdyti ugniagesio gelbėtojo pareigas;

5.11. įvykdyti visus privalomus profesinio pasirengimo normatyvus (papildomų reikalavimų užduotis).

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Ugniagesys gelbėtojas privalo:

6.1. Vairuoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemones bei dirbti su jomis, užtikrinant gaisrų gesinimo medžiagų tiekimą bei esamos įrangos darbą;

6.2. tiksliai ir sumaniai vykdyti vadovų užduotis ir pavedimus, likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas;

6.3. atlikti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių techninę priežiūrą bei smulkų remontą, pildyti technikos eksploatavimo dokumentaciją;

6.4. užtikrinti tinkamą gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangos, asmeninių apsaugos ir ryšio priemonių priežiūrą ir eksploataciją;

6.5. lavinti priimtų į komandą ugniagesių gelbėtojų profesinius gebėjimus;

6.6. mokėti dirbti su gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėmis ir įranga, nuolat tobulinti profesines žinias ir  įgūdžius;

6.7. būti nuolat pasirengusiam išvykti į įvykius, ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas teisės aktų nustatyta tvarka;

6.8. saugoti patikėtą turtą, laikyti švarias ir nuolat parengtas išvykti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemones;

6.9. esant būtinybei, teisės aktų nustatyta tvarka, skubiai atvykti į padalinį arba kitą nurodytą sutelkimo vietą;

6.10. būti susipažinusiam su vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimais bei vykdyti jų reikalavimus;

6.11. vykdyti aplinkos, patalpų tvarkymo ir kitus darbus komandoje, komandos padalinio vadovo žodinius, rašytinius pavedimus;

6.12. mokėti naudotis radijo ryšio priemonėmis, žinoti jų technines charakteristikas bei ryšio palaikymo tvarką;

6.13. keičiantis pamainoms gauti ir perduoti visą su darbu susijusią informaciją, apie priėmimo rezultatus informuoti tiesioginį vadovą;

6.14. įvykio, ekstremaliojo įvykio, ekstremaliosios situacijos vietoje, nesant aukštesnio lygmens vadovų, nustatyta tvarka vykdyti gelbėjimo darbų vadovo funkcijas, apie tai informuoti Bendrąjį pagalbos centrą;

6.15. vykdyti kitus tarnybos vadovų, komandos padalinio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

6.16. mokėti gelbėti žmones nuo vandens paviršiaus ir nuskendusius iki 6 m gylio, mokėti išsilaisvinimo būdus nuo skęstančiojo sugriebimų, transportavimo, išnešimo į krantą būdus, gelbėjimo priemonių naudojimo ir eksploatacijos taisykles, atlikti smulkų jų remontą, suteikti pirmąją medicininę pagalbą, atlikti reanimaciją.

6.17. atlikti ūkinius darbus įstaigoje (malkų ruošą, kietuoju kuru kūrenamų katilų kūrenimą, patalpų ir teritorijos tvarkymą, įstaigos transporto, patalpų arba teritorijoje esančių įrenginių remontą bei priežiūrą ir kitus panašius darbus)

                     

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos struktūrinio padalinio vadovui, kurioje tuo metu dirba.

                                   _________________________

Skelbimas 2024-02-01 dėl atrankos

Trakų rajono priešgaisrinėje gelbėjimo įstaigoje (toliau – Įstaiga) vyks atranka į laisvas ugniagesių komandos skyrininko pareigas. Kandidatas įstaigai turi pateikti sekančius dokumentų originalus:

 1. Įstaigoje nustatytos formos prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Galiojantį ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos pažymėjimą, leidžiantį dirbti ugniagesiu gelbėtoju savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje.
 3. Pateikti „C“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir galiojančią medicinos įstaigos vairuotojo sveikatos patikrinimo pažymą, leidžiančią vairuoti „C“ kategorijos transporto priemones (medicininė pažyma profesionalams vairuotojams).
 4. Sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus iš gydymo įstaigos, kurie leistų vykdyti ugniagesio gelbėtojo pareigas savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje. Siuntimą medicininiam patikrinimui išrašo įstaigos administracija įstaigos administracijos darbo laiku adresu Kęstučio g. 10, Trakai, Trakų r. sav.
 5. Pateikti galiojantį pirmos pagalbos kursų baigimo pažymėjimą.
 6. Pateikti ne žemesnio kaip kaip aukštesniojo išsilavinimo, įgyto iki 2009 metų, ar specialiojo vidurinio išsilavinimo, įgyto iki 1995 metų išsilavinimo baigimo pažymėjimą. Taip pat kandidatas prieš atranką turi pateikti dokumentus, kad buvo atestuotas dėl fizinio parengtumo atitikties fizinio parengtumo reikalavimams, taikomiems ugniagesio gelbėtojo pareigoms. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu +370 528 52349 ar įstaigos administracijos darbo laiku adresu Kęstučio g. 10, Trakai, Trakų r. sav.  Kandidatuojančių asmenų dokumentai įstaigai turi būti pateikti iki 2024 m. vasario 8 d. įstaigos administracijos darbo laiku adresu Kęstučio g. 10, Trakai, Trakų r. sav. Atrankos komisijos darbo data ir laikas: 2024m. vasario 9 d. 9:00val.  Atrankos komisijos darbo vieta: Kęstučio g. 10, Trakai, Trakų r. sav.

Pastaba: Kandidatams, atvykusiems į atranką, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Ugniagesių komandos skyrininko etato pareigybės aprašymą ir šiai pareigybei taikomus specialiuosius reikalavimus žiūrėti žemiau:

PATVIRTINTA

Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos

direktoriaus

2022 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr.

 

 

TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS

UGNIAGESIŲ KOMANDOS SKYRININKO (PADALINIO VADOVO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.    Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos (toliau – Įstaiga) ugniagesių komandos (toliau – Komanda) skyrininkas yra biudžetinės įstaigos kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – Skyrininkas).

2.    Pareigybės grupė – C.

 

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3.    Komandos skyrininko pareigybė reikalinga įstaigos struktūrinio padalinio darbui planuoti, organizuoti ir jam vadovauti, užtikrinti  struktūriniam padaliniui nustatytų uždavinių įgyvendinimą, vykdyti gaisrų ir žmonių skendimų prevenciją, gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą, mažinti gaisro ar kito įvykio, ekstremalaus įvykio padarinius, gelbėti nukentėjusiuosius per įvykius, atlikti kitus gelbėjimo darbus bei teikti nukentėjusiems pirmąją pagalbą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.   turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją;

4.2.  turėti nemažiau kaip 1 metų darbo patirties priešgaisrinės saugos srityje;

4.3.  turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „C“ kategorijos transporto priemones;

4.4.  išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą, kitus su priešgaisrine sauga susijusius teisės aktus, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reikalavimus, teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą, cheminių ir radiacinių incidentų likvidavimą sugebėti juos taikyti praktikoje;

4.5.   gebėti organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą, savarankiškai jį planuoti, koordinuoti bei kontroliuoti darbuotojų vykdomą veiklą;

4.6.  gebėti gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus;

4.7.  gebėti naudotis bei dirbti su įstaigos struktūriniame padalinyje eksploatuojama technika;

4.8.   išmanyti pirmosios pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje, turėti Privalomosios pirmosios pagalbos mokymo programos baigimo pažymėjimą;

4.9.   būti susipažinęs su operacijų rajonu, keliais, privažiavimais, vandens šaltinių, objektų išsidėstymu;

4.10.              išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

4.11.              gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office programiniu paketu;

4.12.             atitikti sveikatos būklei, kuri leistų vykdyti ugniagesių komandos skyrininko funkcijas ir būnant ugniagesių komandos budinčios pamainos sudėtyje dirbti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų atlikimo vietose. Turėti gydymo įstaigos išduotą sveikatos būklę patvirtinantį pažymėjimą dėl tinkamumo eiti skyrininko pareigas;

4.13.              atitikti keliamus fizinio pasirengimo ir papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas;

4.14.             mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

 

5.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1.  vadovauja komandos veiklų vykdymui, prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas;

5.2.  organizuoja ir kontroliuoja komandos darbuotojų darbą, tikrina komandos budinčių pamainų pasirengimą funkcijų atlikimui, nustato priemones nustatytiems trūkumams pašalinti;

5.3.  valdo komandos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;

5.4.  rengia ir teikia pasiūlymus su komandos veikla susijusiais klausimais;

5.5.  organizuoja komandos dokumentų pildymą ir esant poreikiui pildo komandos dokumentus;

5.6.  pildo komandos darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

5.7.  sudaro komandos darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, planuoja komandos budinčių pamainų darbą;

5.8.  organizuoja komandos darbuotojų profesinį (teorinį, praktinį) pasirengimą;

5.9.  kontroliuoja komandos pavaldžių ugniagesių gelbėtojų pasirengimą dirbti ir išvykti į įvykių vietas, gaisrinių transporto priemonių vairuotojo sveikatos būklės patikrinimo iš gydymo įstaigos dokumentų ir vairuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę vairuoti „C“ kategorijos transporto priemones galiojimą ir turėjimą darbo metu, taip pat ugniagesių gelbėtojų neblaivumą ir apsvaigimą;

5.10.   nustatyta tvarka dalyvauja keičiantis komandos budinčioms pamainoms;

5.11.   esant poreikiui yra skiriamas į komandos budinčią pamainą (budėti komandoje) ir jos sudėtyje išvyksta bei užtikrina darbuotojų išvykimą į įvykio vietą, vadovauja ir organizuoja komandos budinčios pamainos darbą;

5.12.   komandos budinčios pamainos sudėtyje (budėjimo metu komandoje) gesina gaisrus, atlieka gelbėjimo darbus, likviduoja įvykius bei šalina jų padarinius naudojant specialiąją gesinimo ir gelbėjimo techniką bei įrangą;

5.13.   būdamas komandos budinčios pamainos sudėtyje (budėjimo metu komandoje) išimtinais atvejais išvyksta už komandos teritorijos ribų tik gavęs įstaigos direktoriaus leidimą;

5.14.   užtikrina nuolatinę struktūriniame padalinyje eksploatuojamos technikos parengtį ir švarą;

5.15.   užtikrina racionalų eksploatacinių medžiagų, energetinių resursų naudojimą;

5.16.   vykdo komandoje esančių materialinių vertybių apskaitą, užtikrina tvarkingą materialinių vertybių saugojimą ir eksploatavimą, atsako už struktūrinio padalinio balanse esantį ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, ūkinį inventorių ir atsargas;

5.17.   pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos ir kitais klausimais, dalyvauja su įstaigos veikla susijusiose prevencinėse akcijose;

5.18.   vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Trakų rajono  priešgaisrinės gelbėjimo  įstaigos direktoriui.

_______________________________________________________

+37052852349

Susisiekite su mumis

[email protected]

Parašykite mums

Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga

2021 © visos teisės saugomos | Svetainės žemėlapis.